Dimecres 14 Desembre 2005
AGUADÉ CERÀMICA DISSENY

C/ Carles Collet, 17

Aguadé Ceràmica i Disseny, és una empresa familiar que s'ha caracteritzat per donar prioritat al disseny en la fabricació dels seus articles de ceràmica, introduint un concepte nou i modern en tots els seus fabricats. Personalitza formes i decoració a la mida dels seus clients del món de restauració, botigues i regal d'empresa. La visita amb tota l'informació rebuda per part del senyor Jordi Aguadé -fundador de l'empresa- ha estat molt interessant.

Aguadé Cerámica y Diseño, es una empresa familiar que se ha caracterizado por dar prioridad al diseño en la fabricación de sus artículos de cerámica, introduciendo un concepto nuevo y moderno en todos sus fabricados. Personaliza formas y decoración al gusto de sus clientes del mundo de la restauración, tiendas y regalo de empresa. La visita con toda la información recibida por parte de señor Jordi Aguadé -fundador de la empresa- ha sido muy interesante.


Aguadé Ceramics and Design, is a family business that has been characterized by giving priority to the design in the manufacture of ceramic articles, introducing a new concept in all its modern and manufactured. Personalize forms and decoration of their customers to taste the world of restaurants, gift shops and business. The visit with all the information received by Mr Jordi Aguadé-founder of the company-has been very interesting.

Preu: Gratuït
Visitants-14 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 23 Novembre 2005
CODORNIU

Sant Sadurní d'Anoia

Hem visitat una de les empreses vinícoles més important del nostre País. Hem fet un recorregut amb un trenet pel seus cellers, ens han explicat els diferents processos d'elaboració del preuat cava batejat amb el nom de Codorniu. Ens han passat un vídeo sobre la història i activitat vinícola de la família Codorniu que es remunta a mitjan segle XVI i hem estat convidats a una copa del seu benvolgut cava.

Hemos visitado una de las empresas vinícolas más importante de nuestro País. Acomodados en un "Trenet" hemos visitado varias de sus bodegas, nos han informado de los distintos procesos de elaboración del apreciado cava, bautizado con el nombre de Codorniu. Mediante el pase de un video hemos conocido la historia y actividad vinícola de la famila Codorniu que se remonta a mediados del siglo XVI y finalmente nos han invitado a una copa de su apreciado cava.


We visited one of the most important wineries of our Country. Accommodations in a "Trenet" We visited several of their cellars, have informed us of the various processes of popular champagne, known as Codorniu. By passing of a video we have known the history and activity of the wine Codorniu family that goes back to the mid-sixteenth century and finally we have invited a glass of champagne appreciated.

Preu: 6,50 €
Visitants-50 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 9 Novembre 2005
ECOPARC

P.I. Can Salvatella - Montcada i Reixach

Ecoparc 2, té unes instal.lacions amb capacitat per tractar 240.000 tones de residus anuals mitjançant un procés de compostatge, que converteix els residus en adob, biogas o energia. Minimitza considerablement les emissions de diòxid de carboni i metà a l'atmosfera. Visita recomanada.

Ecoparc 2, está dotado de unas modernas instalaciones con capacidad para tratar 240.000 toneladas de residuos anuales mediante un proceso de compostage, que convierte los residuos en abono, biogas o energía.Minimiza considerablemente las emisiones de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Visita recomendada.


Ecoparc 2, is equipped with modern facilities with a capacity to treat 240,000 tons of waste annually through a process of composting, which converts the waste into fertilizer, biogas or energy. Minimizes considerably emissions of carbon dioxide and methane into the atmosphere. Visit recommended.

Preu: Gratuït
Visitants-27 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 26 Octubre 2005
FUNDACIÓ FRANCISCO GODIA

C/ Valencia, 284

Hem vist escultures i pintures medievals, més de 500 peces de ceràmica espanyola del segle XIV al XIX, i una important selecció de pintura moderna amb obres de diferentes artistes de renom com: Casas, Nonell, Sorolla,Gutiérrez Solana, etc.etc.

Hemos contemplado esculturas y pinturas mediavales, más de 500 piezas de cerámica españoladel siglo XIV al XIX, y una importante selección de pintura moderna de varios artistas de renombre como: Casas, Nonell, Sorolla, Gutiérrez Solana etc.etc.


We have laid mediavales sculptures and paintings, over 500 pieces of pottery Spanish XIV of the nineteenth century, and a large selection of modern painting of several renowned artists such as: Houses, Nonell, Sorolla, Gutierrez Solana etc.etc.

Preu: 6,00 €
Visitants-25 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 19 Octubre 2005
MUSEU DE LES AIGÜES DE BARCELONA

Cornellá (tel. 933.423.536)
PLANTA TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE
Sant Joan Despí (tel. 933.423.601)

Museu de les aigües. L'objectiu del museu és fomentar la cultura de l'aigua i la sostenibilidad. L'exposició ofereix al visitant tres perspectives diferents: l'observació del patrimoni industrial de principis de segle XX, el descobriment de l'aigua com a substància molt especial i un llarg viatge a través de la història del proveïment de l'aigua a una gran ciutat.
Planta de tractamen d'aigua potable. Hem estat àmpliament informats dels processos de tractament més sofisticats que garanteixen la seva màxima qualitat sanitaria. Les dues visites són molt recomanables.

Museo de las aguas. El objetivo del museo, es fomentar la cultura del agua y la sostenibilidad. La exposición ofrece al visitante tres perspectivas distintas: la observación del patrimonio industrial de principios del siglo XX, el descubrimiento del agua como sustancia muy especial y un largo viaje a través de la historia del suministro del agua a una gran ciudad.a una gran ciudad.
Planta de tratamiento de agua potable. Nos han informado ampliamente, de los procesos de tratamiento más sofisticados que garantizan la máxima calidad sanitaria. Las dos visitas son muy interesantes.


Museum of water. The aim of the museum, is to promote the culture of water and sustainability. The exhibition offers visitors three different perspectives: the observation of the industrial heritage of the early twentieth century, the discovery of water as a substance very special and a long journey through the history of water supply to a major city.
Treatment Plant drinking water. We have reported extensively, the more sophisticated treatment processes that ensure the highest quality care. The two visits are very interesting.

Preu: Gratuït
Visitants-43 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 22 Juny 2005
MUSEU MARICEL - CAU FERRAT

C/ Fonollar, s/n Sitges

El museu Maricel va ser construït sobres l'any 1912, per el milionari Charles Deering, amb l'ajuda de l'enginyer Miguel Utrillo i Morlius. Hem gaudit de la seva magnífica col.lecció d'art que actualment s'allotja en aquest museu. Cau Ferrat la planta baixa d'aquesta casa va ser utilitzada per Santiago Rusiñol com a la seva vivenda, espai amb cuatre dependències principals decorades amb pintures, escultures i altres obres d'art del mateix Rusiñol y altres artistes, en la planta superior hem pogut veure col.leccions de ferro forjat, pintures, objectes de vidre,claus, canelobles i altres objectes artístics.

El museo Maricel fué construido sobre el año 1912 por el millonario Charles Deering con la ayuda del ingeniero Miguel Utrillo i Morlius. Hemos contemplado la magnífica colección de arte que actualmenteacoge este museo. Cau Ferrat. La planta baja de esta casa fué utilizada por Santiago Rusiñol como vivienda, espacio de cuatro dependencias principales decoradas con pinturas, esculturas y otras obras de arte de Rusiñol y otros artistas. La planta superior, hemos visto colecciones en hierro forjado, pinturas, objetos de cristal, llaves, candelabros y otros objetos artísticos.


Maricel The museum was built over the year 1912 by millionaire Charles Deering, with the help of the engineer Miguel Utrillo i Morlius. We have laid the magnificent art collection currently hosts this museum. Cau Ferrat. The ground floor of this house was used by Santiago Rusiñol as housing, space of four main units decorated with paintings, sculptures and other works of art Rusiñol and other artists. The upper floor, we saw collections in wrought iron, paintings, glass objects, keys, candlesticks and other objets d'art.

Preu: 3,50 €
Visitants-22 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 8 Juny 2005
ANTIGA CASA DE LA CONVALESCÈNCIA
seu de l'Institut d'Estudis Catalans

C/ Carme, 47

Hem visitat un dels edificis gòtics més emblemàtics i majestuosos de la ciutat, creat l'any 1401, declarat Monument Històric Artístic el juny de 1931. Hem gaudit de la visita a la bella capella barroca, els plafons ceràmics de Llorenç Passoles, algunes de les sales de la planta baixa i planta noble i el magnífic i bé ordenat jardí.

Hemos visitado uno de los edificios góticos más emblemáticos y majestuosos de la ciudad, construido el año 1401, declarado Monumento Hustórico Artístico en junio del año 1931. Hemos gozado con la visita a la bella capilla barroca, los plafones de cerámica de Lorenzo Passoles, algunas de las salas de la planta baja y planta noble y el magnífico y ordenado jardín.


We visited one of the most emblematic buildings and majestic Gothic of the city, built by the year 1401, declared Monument Hustórico artist in June 1931. We have enjoyed this visit with the beautiful Baroque chapel, ceramic panels by Lorenzo Passol, some of the rooms on the ground floor and floor and the magnificent and orderly garden.

Preu: Gratuït
Visitants-29 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 25 Maig 2005
OBSERVATORI FABRA

Ctra. l'Obsevatori Fabra, 27

Inaugurat l'abril de 1904, l'observatori ha estat des de llavors un referent per a Barcelona, en el seu perfil de Collserola i com a símbol científic per a la ciutat. El Fabra es un dels pocs observatoris del món que ha pogut analitzar l'estel Halley en dues ocasions. La visita ha estat molt instructiva.

Inaugurado el mes de Abril del año 1904, el observatorio ha sido desde entonces, un referente para Barcelona en su perfil de Collserola y como símbolo científico para la ciudad. El Fabra es uno de los pocos observatorios del mundo que ha podido analizar el cometa Halley en dos ocasiones. La visita ha sido muy instructiva.


Inaugurated the month of April 1904, the observatory has been since then, a referendum for Barcelona in their profile Collserola and as a symbol scientist for the city. The Fabra is one of the few observatories in the world that could analyze Halley's comet twice. The visit has been very instructive.

Preu: 5,00 €
Visitants-28 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 4 Maig 2005
COSMOCAIXA - nou museu de la ciència

C/ del quatre camins, 89

Hem visitat un seguit de mòduls d'exhibició com: Sala de la Materia, Mur Geològic, Bosc Inundat, Els Iguanos, La Línia Roja, entre altres, que hem pogut manipular seguint les pautes indicades.

Hemos visitado una serie de módulos de exhibición como: Sala de la Materia, Muro Geológico, Bosque Inundado, Los Iguanos, La Línea Roja, entre otros, que hemos manipulado siguiendo las instrucciones indicadas.


We visited an ongoing exhibition modules as: Chamber of Matter, Wall Geological Survey, Forest floods, Iguanas, The Red Line, among others, we have manipulated following the instructions.

Preu: 2,50 €
Visitants-23 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 20 Abril 2005
MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
étnic - de les cultures tradicionals a la interculturalitat

Passeig Santa Madrona, s/n (Parc de Monjuïc)

El museu Etnològic plasma la igualtat de les ètnies en 10.000 objectes. La mostra es un itinerari que defineix tres grans àmbits temàtics: coneixement de la diversitat de les cultures, la realitatcuotidiana de les societats tradicionals de deu àrees geogràfiques d'arreu del món i les religions i rituals vigents en el món. L'exposició intenta respondre a la gran pregunta: ¿ perquè la riquesa i el poder, s'han distribuït com ho han fet ?.

El museo Etnológico plasma la igualdad de las etnias en 10.000 objetos. La muestra es un itinerario que define tres grandes ámbitos temáticos: conocimiento de la diversidad de las culturas, la realidad cotidiana de las sociedades tradicionales de diez áreas geográficas del mundo y las religiones y rituales vigentes en el mundo. La exposición intenta responder a la gran pregunta: ¿ por qué la riqueza y el poder, se han distribuido como lo han hecho ?.


The Museum of Ethnology plasma equal ethnicities in 10,000 objects. The exhibition is a journey that defines three major thematic areas, knowledge of the diversity of cultures, the daily reality of traditional societies ten geographical areas of the world and religions and rituals mundo.La force at the exhibition attempts to answer the great Question: Why wealth and power, have been distributed as they have done?.

Preu: 1,00 €
Visitants-10 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 6 Abril 2005
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
parís i els surrealistes

C/ Montalegre

En el recorregut, hem vist més de 300 obres entre escultura, pintura, dibuix, així com objectes, fotografia, documents sonors, música i cinema, d'autors com Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray, entre altres?.

En el recorrido, hemos contemplado más de 300 obras entre escultura, pintura, dibujo, asícomo objetos, fotografía, documentos sonoros, música y cinema de autores como: Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray, entre otros.


In the tour, we have seen over 300 works between sculpture, painting, drawing, as well as objects, photography, sound bites, music and cinema as author: Max Ernst, Joan Miro, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Rene Magritte, Man Ray , Among others.

Preu: 3,00 €
Visitants-12 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 30 Març 2005
REIAL MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Plaça Octavia, s/n

Antiga abadia benedictina, una de les més importants de Catalunya. El que ha donat fama mundial a aquest monestir fundat en el segle IX, és el seu acurat i gran claustre (30 metres de costat). La talla dels bells capitells d'Arnau Cadell, vegetals i figuratius és molt variada, de gran finor i elegància. La façana presidida per la gran rosassa (1343) es la part més significativa de l'església.

Antigua abadia benedictina, una de las más importantes de Cataluña. Lo que ha dado fama mundial a este monasterio fundado en el siglo IX, es su esmerado y granclaustro de (30 metros de lado). La talla de los bellos capiteles de Arnau Cadell, vegetales y figurativos es muy variada, de gran finura y elegancia. La fachada presidida por el gran rosetón (1343) es la parte más significativa de la iglesia.


Former Benedictine Abbey, one of the most important of Catalonia. What has this world-famous monastery founded in the ninth century, is its careful and great cloister (30 metres side). The size of the beautiful capitals of Arnau Cadell, vegetables and figurative is very diverse, high finesse and elegance. The facade chaired by large rosette (1343) is the most significant part of the church.

Preu: 4,00 €
Visitants-26 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dijous 10 Març 2005
BORSA DE BARCELONA

Passeig de Gracia, 19

Hem rebut per part de la monitora unes explicacions molt aclaridores sobre els dos tipus de borsa: la de mercancía i la de valors. Índex Nacional, Índex Internacional, Cistella de Valors, Cotitzacions, Valors Ibex 35 etc.etc. Ha estat una visita molt interessant.

Hemos recibido por parte de la monitora explicaciones muy claras sobre los dos tipos de bolsa; la de mercancía y la de valores. Índice Nacional, Índice Internacional, Cesta de Valores, Cotizaciones, Valor Ibex 35 etc.etc... Ha sido una visita muy interesante.


We received by the monitors very clear explanations on the two types of bag, merchandise and values. National indicators, international indicators, Cart Securities, Quotes, Value Ibex 35 etc.etc . It was a very interesting visit.

Preu: Gratuït
Visitants-33 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 23 Febrer 2005
MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA
romànic-gòtic-renaixement-barroc
i colecció Thyssen

Palau Nacional (Parc de Montjuïc)

Hem fet dos grups perquè els visitants puguin escoltar en millors condicions les explicacions de la "monitora" i alhora que sigui més fluid en els desplaçaments. Hem gaudit de les col.leccions d'art que es caracteritzen per la riqueza material i la profusió decorativa en les diferents tipologies i tècniques des del segle XI fins al XIX.
Hem gaudit també del majestuós Palau, del seu entorn, de la meravellosa vista de Barcelona. En definitiva, és un lloc que mai cansa de veure.

La visita se ha realizado en dos grupos con el fin de poder escuchar en mejores condiciones las explicaciones de la persona Guia y mayor fluidez en los desplazamientos. Hemos contemplado colecciones de arte que se caracterizan por la riqueza material y la profusión decorativa en las diferentes tipologías y técnicas desde los siglos XI hasta el XIX. Hemos gozado del majestuoso Palacio, de su entorno, de la maravillosa vista de Barcelona. En definitiva es un lugar que nunca cansa de verlo.


The visit was conducted in two groups in order to hear better explanations of the person Guide and greater fluidity in the movement. We have provided art collections that are characterized by material wealth and decorative profusion in the different types and techniques from the XI until the nineteenth centuries. We enjoyed the majestic Palace of their surroundings, the wonderful view of Barcelona. Ultimately it is a place that never tires of seeing.

Preu: 3,00 €
Visitants-37 persones

+ info: lavilluis@gmail.com

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Dimecres 9 Febrer 2005
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Plaça de les Arts, 1

Projectat pel taller d'arquitectura Ricard Bofill, començan la construcció el 8 de novembre 1991, inaugurat oficialment el 11 setembre 1997. Hem visitat la Sala Petita, Vestíbul Principal, Sala Gran, Sala Tallers, Zona d'artistes i Escenari.

Proyectado por el taller de arquitectura de Ricard Bofill, la construcción empieza el 8 de noviembre de 1991, inaugurado oficialmente el 11 de septiembre de 1997. Hemos visitado la Sala Pequeña, Vestíbulo Principal, Sala Grande, Sala Talleres, Zona de artistas y Escenario.


Designed by the architectural workshop Ricard Bofill, construction begins on November 8, 1991, officially launched on September 11, 1997. We visited the Small Hall, Main hall, Great Hall, Room Workshops, artists and stage area.

Preu: 2,00 €
Visitants-30 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 25 Gener 2005
CASA MILÀ "LA PEDRERA"
Georges Rouault

Provença, 261

Hem conegut la trajectòria del pintor Georges Rouault, l'exposició inclou obres primerenques, altres descriuen la misèria humana, escenas religioses i finalment, el Miserere, serie de gravats realitzada al llarg de deu anys.

Hemos conocido la trayectoria del pintor Georges Rouault, la exposición incluye primeras obras, otras describen la miseria humana, escenas religiosas y finalmente el Miserere, serie de grabados realizada a lo largo de diez años.


We have known the trajectory of the painter Georges Rouault, the exhibition includes early works, others describe the human misery, and finally the religious scenes Miserere series of engravings done to ten years.

Preu: Gratuït
Visitants-17 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dijous 13 Gener 2005
CAIXAFÒRUM
August Rodin

Av. Marquès de Comillas, 6

L'exposició amb un contingut de 110 obres, ens ha mostrat l'evolució de l'escultor francès Auguste Rodin i la influència que va exercir entre altres artistes més destacats dels segles XIX i XX com per exemple: Pablo Gargallo, Alberto Giacometti, Camille Claudel, Henri Matisse etc. entre un total de 27 representats. Visita molt interessant i adecuada per a un públic particularment sensible a l'evolució de l'escultura.

La exposición con un contenido de 110 obras, nos ha mostrado la evolución del escultor frances Auguste Rodin y la influencia ejercida sobre otros artistas más destacados de los siglos XIX y XX como por ejemplo: Pablo Gargallo, Alberto Giacometti, Camille Claudel, Henri Matisse etc.etc., entre un total de 27 representados. Visita muy interesante y adecuada para un público particularmente sensible a la evolución de la escultura.


The exhibition containing 110 works, has shown us the evolution of French sculptor Auguste Rodin and the influence exerted on other artists most prominent of the nineteenth and twentieth centuries such as: Pablo Gargallo, Alberto Giacometti, Camille Claudel, Henri Matisse etc. . ... etc, among a total of 27 constituencies. Visit very interesting and appropriate for an audience particularly sensitive to changes in the sculpture.

Preu: Gratuït Café Tertulia
Visitants-23 persones

+ info: lavilluis@gmail.com